www.pamas-fotokonyv.hu
0036 33 501-210
Hétfő - Péntek : 08:00 - 16: 00
0 db   0,00 Ft
SK SK SK SK

Általános szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

(Interneten keresztüli digitális képről papírkép és ajándéktárgy rendelés szolgáltatáshoz)
Szerződő felek
SZÁLLÍTÓ: Pamas Hungary s.r.o.
Cégjegyzékszáma: ICO:43 865 216
Közösségi adószáma SK:2022532589
Bejegyzett székhelye: Stúrovo, Jesenského 85,, Szlovákia
Levelezési címe: 2500 Esztergom Pf.61,
Bankszámlaszáma:
Email címe:pamas@pamas.hu
MEGRENDELŐ: mindazon személy, aki a jelen internetes oldal igénybevételével a jelen ÁSZF szerint a digitális képről papírkép és ajándéktárgy rendelés szolgáltatást igénybe veszi.
Szerződés tárgya
Jelen szerződés tárgya a Szállító által üzemeltetett www.pamas-fotokonyv.hu internetoldalon található alkalmazások útján megküldött digitális fényképek Szállító által történő kidolgozása, kinyomtatása és Megrendelő részére történő értékesítése, valamint eseti jelleggel, az ezzel összefüggő további, a honlapon részletezett leírás szerinti szolgáltatások (a továbbiakban: Áruk) értékesítése. A szerződés tárgyának lényeges jellemzőit a honlapra felhelyezett aktuális termékismertetők tartalmazzák.
Szerződés létrejötte
A Szerződés a www.pamas-fotokonyv.hu internetes felületen elhelyezett alkalmazások használatával –az ott írt adatok hiánytalan megadásával – történt megrendelésnek a SZÁLLÍTÓ által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.
A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés kinyomtatott sorszámmal vagy kóddal ellátott visszaigazolás a szerződés írásba foglalásának minősül.
Hivatásos, - reklám, - és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására a honlapon feltüntetett minőségi jellemzőktől eltérő feltételek csak abban az esetben alkalmazhatók, ha a felek esetenkénti külön egyeztetését követően azokat mindkét fél írásban elfogadta.

Árak
Az Áruk szállítása a www.pamas-fotokonyv.hu weboldalon megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár tartalmazza az Áruk ellenértékét, a szállítási költségét és valamennyi adót.
A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldalon feltüntetett árak nyilvánvaló elírást vagy számítási hibát tartalmaznak. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem fogadja el az árszámítás módját.
Valamennyi árat forintban (HUF) kell érteni.
Elállási jog
A Megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.
Megrendelő írásban történő elállása esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szállító a Megrendelő jogos elállása esetén a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni.
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szállító azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. (1) c.) pontja értelmében a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a lezárt csomagolást a Megrendelő felbontotta.

Szállítás

A Megrendelés szállítása a www.pamas-fotokonyv.hu oldalon rögzített feltételek szerint és a felek megállapodásától függően személyesen, postán vagy futárszolgálat útján történik.
A Szállító részteljesítésre jogosult. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szállító megőrzésre – az átvételre való figyelmeztetést követően – csak három (3) hónapig köteles. Az áru elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Megrendelőre. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a postára adása illetőleg a fuvarozó részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelő nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szállító határozza meg a szállítás útvonalát és módját.


Szavatosság
A szavatossági idő a termék kézbesítésének napjával kezdődik. A reklamáció tárgyát olyan termék képezheti, amely nem felel meg a megrendelésnek (jóváhagyott grafikai tervnek), vagy a termékspecifikációnak. A termék átvételétől számított hat hónapon túl, a Megrendelőnek kell bizonyítania azt, hogy a kifogásolt termék nem felelt meg a megrendelésnek. A Megrendelő a reklamációt haladéktalanul köteles közölni, de legkésőbb a kézbesítéstől számított két hónapon belül. A termék átvételétől számított 2 év elteltével a szavatossági jogait a megrendelő nem érvényesítheti.
Jogos reklamáció esetén a Szállító kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket, ha ez nem lehetséges, vagy fennáll a hiba ismétlődése, a Megrendelő kérheti a termék árának csökkentését vagy a szerződés felbontását. A szerződés felbontását követően a Megrendelő köteles a terméket visszaküldeni. Egyéb esetekben a Ptk., az adásvételi szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és más jogszabályok által meghatározott szavatossági szabályok az irányadóak.Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok rögzítése és feldolgozása
Amikor oldalunkra látogat, webszerverünk automatikusan és ideiglenes rögzíti a hozzáférési adatokat, azaz a belépési IP címet, a látogató által nálunk böngészett oldalait, a látogatás időpontját és idejét. Ezeket az adatokat az oldal elhagyása után töröljük. Ezen kívül csak akkor kerül sor személyes adatok megőrzésére, ha Ön azokat önkéntesen pl. egy regisztráció, egy kérdőív, pályázat vagy online jelentkezés során adta meg. Az adatok megadásakor mindig tájékoztatjuk az információszerzés céljáról.
Személyes adatok felhasználása és továbbadása
Az Ön adatait az aktuális adatvédelmi jogi szabályozások betartása mellett kizárólag az aktuális vizsgálatokhoz és saját üzleti érdekeinket segítő fejlesztésekhez, főként honlapunk technikai korszerűsítéséhez használjuk fel. Termékeinkre vonatkozó kérőíves és marketingkutatási célokból adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása után használjuk.
Személyes adatokat állami szerveknek csak kötelező érvényű jogi előírások alapján továbbítunk. Kifejezett hozzájárulása nélkül adatait harmadik személynek nem adjuk át.
Munkatársainkat kötelezzük a titoktartásra, ill. az irányadó adatvédelmi jogok betartására.
. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes külső honlapokra, amelyekről linkeléssel jut el a Szállító oldalára